Ha ditt eget firma, men jobb under Subdco-paraplyen.

 

Hva får du? 

•Hjelp til å starte firma

•Mal for forretningsplan (banken)

•Innsikt i gjeldende lovverk

•Internkontroll

•Serviceintervaller for alt utstyr

•Datablad på brukte kjemikalier

•Dykkemanual

•Organisasjonskart

•Ansvarsfordeling

•Operasjonelle prosedyrer

•Forsikringer på utstyr

•Utstyrsleie

•Salgsmateriell

•Brosjyrer

•Internettside

•Sosiale medier

•Kontraktsmaler

•Salgsstøtte (evt. med oppmøte)

•Prismodeller for oppdrag

•Juridisk bistand

•Opplæringssystem

•Utleie av sertifisert personell

•«In water survey» godkjenning

•Kursing

•Motivasjon

•Årlig sikkerhetsdager

•«Noen å ringe til når du trenger hjelp»

•Regnskapsføring (modul)

 

Dykkestasjon oppdrag til 30 meter:

 • Tilhenger (2800 kg)

 • 100 meter umbilical, kommunikasjon, luft og video

 • 1 to-dykker panel

 • 2 radioer (for fleksibilitet)

 • 2 * 50l liter høyttrykksbank

 • 1 * 50l lavtrykk

 • Kompressor

 • 2 * kmb 18/28

 • 1 interspiro/AGA

 • Kamera og lys med fester

 • DVR med opptak og styring av lys

 • 2 skjermer min. 17-toms

 • 2 * arbeidsseler

 • 2 * bailout med tilbehør

 • Bly

 • 1 * bailloutblokk til interspiro

 • Lys, strøm og varme i henger

 • Aggregat

 • Arbeidstøy, hjelmer, vester

 • Reoler

 • Minimum med forbruksvarer (fyll på selv)

 • Oppheng umbillical

 

Verktøy/Leie av utstyrsbank

 • Sveiseapparat

 • 40 meter dobbeltisolerte sveisekabler

 • Knivbryter (Speciality welds)

 • Boreutstyr

 • ROV

 • Ekstra dykkestasjon

 • Båter

 • Oxy arc brenneutstyr

 • Skjæreutstyr

 • Hydraulisk klippeutstyr

 • Ultralyd tykkelsesmåling av stålskrog

 • Probe til spenningsmåling

 • Kjøpe rabatterte viking- og  seatexdrakter (skreddersydde).

 • Årlig vedlikehold av henger (sømløst, du få med en ny henger).

 • Sertifisering og vedlikehold av utstyr

 • Trykktesting, panelsertifisering

 • Tilgang på personell

Have your own company under the Subdco umbrella

 

What do you get?

•Help starting a firm

•Templates for a businessplan

•Insight to current regulation

•Internal control systems

•Service intervals for  equipment

•Fact sheets for chemicals

•Diving manuals

•Operational organizational charts

•Responsibilites

•Operational procedures

•Equipment insurrance 

•Equipment rentals

•Sales material

•Brochures

•Web page

•Social media

•Contract templates

•Sales support (even face to face if needed)

•Price models 

•Legal assistance

•Training systems

•Personal rental of certified commercial divers

•«In water survey» approavl

•Courses

•Motivation

•Yearly safty and training days

•"Someone to call when stuck, or just for a chat"

•Accounting (module)

 

Dive station <30 meter:

 • Trailer (2800 kg)

 • 100 meter umbilical, comms ,air and video luft og video

 • 1 two diver panel

 • 2 radios (for flexibility)

 • 2 * 50 liter high pressure bank

 • 1 * 50 liter low pressure bank

 • Compressor

 • 2 * kmb 18/28

 • 1 interspiro/AGA

 • Camera with lights and brackets

 • DVR with recording and light management

 • 2 screens min. 17-inch

 • 2 * harnesses

 • 2 * bailout with assesories

 • Led

 • 1 * bailloutblock to interspiro

 • Light, electrisity and heater in trailer

 • Aggregate

 • Working cloths, helmets, vests

 • Shelfs

 • Minimum of assesories (refill yourself)

 • Bracket umbillical

 

Tool rental

 • Welding tools

 • 40 meter double isolated welding cables

 • Knive (Speciality welds)

 • Drilling equipment

 • ROV

 • Extra dive dive station

 • Boats

 • Oxy arc cutter

 • Cutting tools

 • Hydraulic cutting tools

 • Ultrasound thinkness measurement tool for steel hulls

 • Voltage probes

 • Discounted Viking- and  Seatexdrakter (tailer made).

 • Yearly trailer and equipment maintenance

 • Certification and equipment maintenance

 • Pressure testing, Panel certification

 • Access to divers