ETISKE VERDIER OG RETNINGSLINJER

Menneskeverd

Alle som arbeider for oss skal oppleve høy sikkerhet, likeverdighet og seriøse lønns- og arbeidsforhold. Vi tar avstand fra barnearbeid, kjøp av seksuelle tjenester og slaveri.

Likebehandling

Vi tar avstand fra alle former for diskriminering. Vi likebehandler personer uavhengig av hudfarge, etnisk tilhørighet, kjønn, religion eller andre personlige forhold.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har alle et ansvar for at ansatte har et trygt arbeidsmiljø, uten fraværsskader og med lavest mulig sykefravær. Alle samarbeidspartnere skal kunne dokumentere oppfyllelse av myndighets- og kontraktskrav for helse, miljø og sikkerhet. Vi skal gjennomføre vårt arbeid med minimale belastninger på det ytre miljø. Vi oppfordrer sterkt våre samarbeidspartnere til å delta i relevante returordninger og bransjeinitiativer med målsetting om ansvarlig og bærekraftig livsløp for materialer og produkter.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi tolererer ikke sosial dumping. Alt arbeid i forbindelse med leveranser til våre prosjekter skal utføres etter gjeldende myndighetskrav til lønns- og arbeidsvilkår. Vi anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger og respekterer inngåtte tariffavtaler.

Forretningsetikk

Vi tar avstand fra korrupsjon, bestikkelser og konkurransehindrende aktiviteter.

Relasjoner og gaver

Gaver som gis i hensikt å påvirke ansatte aksepteres ikke.

Samfunnsansvarlige innkjøp

Alle leveranser til våre selskaper skal være i tråd med de til enhver tid gjeldene myndighets- og kontraktskrav. Vi streber å kjøpe lokalt der det er mulig. Kvalitet over pris.

Varslingsplikt

Alle kritikkverdige forhold som omfattes av dette dokumentet skal varsles daglig leder og styret i Subdco.